Du er her: Forside / Nyhet / Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser / ..

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

 

Landbruksdirektoratet skriver bl.a.:


Bruk av skogfond til ajourhold av skogbruksplaner og avvirkningsanalyser


I forbindelse med spørsmålsstillingene fra NORSKOG relatert til bruk av skogfond, har Landbruksdirektoratet gjennomført en revisjon av oversikten på vår hjemmeside angående «spørsmål og svar» knyttet til bruk av skogfond til skogbruksplanlegging. Vi henviser til den oppdaterte oversikten og vi referer til svarene fra denne i dette brevet.


Bruk av skogfond til ajourhold av skogbruksplan


Vi har vurdert henvendelsen vedrørende bruk av egen arbeidsinnsats til ajourhold og oppdatering av skogbruksplanen, og ønsket om bruk av skogfond med skattefordel til dette. Konklusjonen er at slikt arbeid skal betraktes som ordinær skogforvaltning, og at kostnadene til dette ikke kan dekkes med skogfond. Her inkluderer vi både arbeidet med kartlegging i felt og tilhørende kontorarbeid, og vi setter dette på linje med f.eks. aktivitetsplanlegging, kontroll av skogtilstanden og etterkontroll av utførte aktiviteter hvor kostnadene heller ikke kan dekkes med skogfond.


Bruk av skogfond til avvirkningsanalyser


Videre har vi vurdert spørsmålet om bruk av skogfond til å dekke kostnader ved utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. Vi har kommet frem til at fakturerte kostnader til utarbeidelse av avvirkningsanalyser som beregner forventet eller potensielt avvirkningskvantum under ulike forutsetninger, kan dekkes med skogfond. Det forutsettes at arbeidet er gjennomført på en faglig god måte, at planen tar hensyn til lokale driftsforhold og miljøverdier, og at arbeidet er dokumentert slik at det kan framlegges for kontroll i ettertid.

Andre nyheter fra NORTØMMER

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer »

NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland