Du er her: Tema / Selge skog / Miljøkrav leverandør / ..

Miljøkrav leverandør

 

 

NORTØMMER AS er sertifisert etter ISO 14001 standarden (miljøstyring) i samsvar med PEFC Norges sertifiseringssystem for et bærekraftig norsk skogbruk. Som et ledd i sertifiseringen stiller NORTØMMER derfor bestemte krav til tømmerleverandører når det gjelder miljøhensyn.

Leverandører av virke forplikter seg gjennom den kontraktsbaserte miljøavtalen i virkeskontrakten til å følge standardene for et bærekraftig norsk skogbruk og gjeldende lover og forskrifter ved skogbehandling på sin eiendom.

 

Skogeier er pålagt å:

1. Fylle ut PO-skjema (plan og oppfølging). PO-skjema med kart over driftsområdet skal ligge i hogstmaskinen mens hogsten pågår.

2. Oppbevare PO-skjema og driftskart etter hogsten er avsluttet. Dokumentasjonen skal oppbevares av skogeier i minst 10 år og kunne framlegges ved kontroll.

3. Kontakte oss før avtale om virkesomsetning, om det ikke er gjennomført MIS- eller annen godkjent nøkkelbiotopregistrering på eiendommen.

4. Sørge for at beredskapsplan ligger i hogstmaskinen i tilfelle brann, utslipp el.l.

5. Sørge for at drift planlegges og PO-skjema fylles ut av person som har kurs i Norsk PEFC Skogstandard eller tilsvarende (f.eks. hogstentreprenør). Kontakt miljøansvarlig Tormod Dale (mob. 958 73 385) hvis du ønsker kurs i Norsk PEFC Skogstandard.

6. Sørge for at den som utfører arbeidet i hennes/hans skog har tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta nødvendige miljøhensyn. Den som utfører arbeidet må ha kunnskap om riktig skogbehandling og må ha fått relevant informasjon om skogens kjente miljøverdier.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland