Du er her: Tema / Skogsertifisering / NORTØMMERs miljømål / ..

NORTØMMERs miljømål


NORTØMMER skal gjennom miljøsertifisering av virksomheten bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter  som utføres. Vi skal tilby tømmerleverandører som inngår virkeskontrakt med sertifiseringsavtale et system som sikrer gjennomføringen av et bærekraftig skogbruk i henhold til PEFC Norges sertifiseringssystem.

 

 

NORTØMMER skal ha et åpent forhold til omverden omkring sertifiseringens innhold og resultater.

Både skogbrukspraksis og sporbarhet i virkesflyten skal være i samsvar med gjeldende krav i lovverk og PEFC.

For eiendommer knyttet til FSC gruppen, skal en etterleve FSC-standard for skogforvaltning og sporbarhet.

 

Spesiell innsats skal bli gjort på de felter hvor den foretatte miljøeffektanalysen og risikovurdering viser størst forbedringspotensiale. Vi har satt opp følgende delmål for 2017-2018:

1. NORTØMMER skal arbeide for at entreprenører, tømmerleverandører og virkeskjøpere har oppdatert kunnskap om miljøkrav, og hvordan disse kan etterleves:

  • I 2017 skal vi videreutvikle opplæringsprogrammen for ansatte. Vi skal etter behov i 2017 og 2018 tilby kurs i Norsk PEFC skogstandard

2. For å sikre best mulig utnyttelse av råstoffet og resultat for skogeier, skal NORTØMMER arbeide for at entreprenører og virkeskjøpere har oppdatert kunnskap om aptering, og følger gode rutiner for å kalibrere måleutstyr.

  • Utvikle et kursopplegg for egne ansatte og entreprenører i aptering
  • Gjennomføre 3 kurs 1. halvår 2018 og 3 kurs 2. halvår 2018

3. Bidra til at nye standardkrav til landskapsplan blir overholdt:

  • Innen 15. september 2017 skal vil oppgradere malen/disposisjonen for landskapsplaner og revidere oversikten over landskapsplanbehov og planstatus for leverandører
  • Innen utgangen av 2017 skal vil ha tilbudt bistand til utarbeide/oppdatere landskapsplan

4. Utvikle det digitale systemet for planlegging og gjennomføring av skogtiltak (Per&Per) slik at det er integrert med virkeshandelssystem og blir effektivt i den operative virksomheten:

  • Innen utgangen av 2017 skal en Feltapp-pro for innkjøpsstøtte være klar til bruk for alle virkeskjøpere
  • Innen utgangen av 2018 skal Per & Per være fullt integrert med nytt virkeshandelssystem og ha på plass en entreprenørapp

5. Videreføre arbeidet for å få lettere tilgang til ekstern og oppdatert miljøinformasjon fra ett felles nettsted som har all informasjon det forventes at næringen hensyntar. Bidra til at relevant informasjon unntatt offentlighet blir gjort tilgjengelig gjennom passord-beskyttet innlogging i Kilden eller annen plattform.

 

Daglig leder, ansatte og miljøledelsen utarbeidet målene mai 2017.

Bransjenytt fra inn- og utland