Du er her: Tema / Faglig bistand / Frivillig vern / ..

Frivillig vern

Frivillig vern er et GRATIS TILBUD TIL SKOGEIERE. Det er også en ordning kun for de som selv ønsker det. Skogeier styrer selv prosessen med frivillig vern. Er man ikke fornøyd med utfallet kan man når som helst trekke seg!

I prosessen med frivillig vern kan skogeiers rettigheter ivaretas av NORSKOG. Vi er en landsdekkende skogeierorganisasjon og bistår grunneiere over hele Norge i frivillig vern prosesser uavhengig av organisasjonstilknytning.

Frivillig vern kan være en løsning arealer på din eiendom med spesielle miljøverdier, ikke driveverdige arealer eller områder som du selv anser naturlig at vernes.

NORSKOG bistår skogeiere som ønsker vurdering av områder for frivillig vern. Denne bistanden er kostnadsfri for grunneier og består blant annet av kartlegging, befaring, taksering, rådgivning, myndighetskontakt og forhandlinger om erstatning og utforming av verneforskrift.

NORSKOG sin oppgave er å legge til rette og være på skogeiers side i verneprosessen, mens det er skogeier selv som bestemmer om det er ønskelig med en vurdering om frivillg vern, evt. godkjenner tilbudet til vernemyndighetene og inngår en avtale om frivillig vern.

Hovedmomenter i prosessen med frivillig vern

1. Skogeier tilbyr aktuelt område for frivillig vern

2. Fylkesmannen vurderer verneverdiene. Miljøverdier kartlegges i felt om det virker interessant.

3. Fylkesmannen svarer JA, eller NEI.

4. Hvis JA: Aktuell avgrensning omforenes og kartlegges

5. Skoglige data genereres ved hjelp av eksisterende data, og/eller nyregistrering.

6. Befaringer gjennomføres i samarbeid med grunneier/grunneiersakkyndig.

7. Staten beregner og sender ut første erstatningstilbud.

8. Spesielle forutsetninger inkluderes og forhandlinger gjennomføres før nytt erstatningstilbud kommer

9. Førsteutkast til verneforskrift på høring hos involverte skogeiere

10. Verneforskrift på åpen høring

11. Endelig tilbud om vern med erstatningsbeløp, avgrensning og utkast til verneforskrift

12. Signert avtale sendes miljødirektoratet. (Rentene løper på erstatningsbeløpet fra signeringsdato.)

13. Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon og erstatning utbetales til grunneier

Påregnelig tidsperiode fra skogeier tilbyr et område til vernevedtak er halvannet til 2 år.

 

Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom du har et konkret område du ønsker å få vurdert for frivillig vern. Du kan også lese mer om frivillig vern på nettsiden www.frivilligvern.no.

Bransjenytt fra inn- og utland