Du er her: Tema / Miljøpolitikk / Miljøpolitikk vedtatt for Nortømmer / ..

Miljøpolitikk vedtatt for Nortømmer


NORTØMMER AS skal synliggjøre sitt miljøengasjement ved å være deltakende i et systematisk miljøarbeid der målet er å forbedre egen virksomhet og tømmerleverandørenes miljøpåvirkning. NORTØMMER AS skal til enhver tid søke informasjon som kan øke kunnskapen om virksomhetens påvirkning av miljøet.

Ved å forplikte oss til å følge norske og internasjonale lover og forskrifter, og allment aksepterte normer for redelig adferd innen vårt virksomhetsområde vil NORTØMMER AS arbeide for en stadig forbedring av utøvende bærekraftig skogbruk. NORTØMMER AS skal søke en kontinuerlig forbedring av sitt miljøsertifiseringssystem, der systemet hele tiden blir vurdert mot ny dokumentert kunnskap.

Våre leverandører skal ha virkeskontrakt med skogsertifiseringsavtale med NORTØMMER AS, eventuelt annen sertifiseringsordning NORTØMMER godkjenner. I unntakstilfeller der potensiell leverandør ikke er med i godkjent sertifikatordning, skal vi før kontraktsinngåelse utøve tilbørlig aktsomhet for å bringe på det rene at norsk lovverk ikke er brutt under i den aktuelle skogsdriften.   

NORTØMMER skal arbeide for en kvalitetssikring av et bærekraftig skogbruk basert på frivillige avtaler med leverandører. Allmennheten skal ha innsyn i dokumenter som beskriver standarder, mål og hovedstrategier for kvalitetssikring av et bærekraftig skogbruk. Gjennom sertifisert system for sporbarhet i hele omsetningskjeden (PEFC Chain of Custody) skal våre kunder og markedet ha trygghet for at produktene vi leverer stammer fra et bærekraftig skogbruk. 

For skogeiere hvor det er grunnlag for ytterligere miljøytelser ut over de krav søm følger av lovgivning,  Norsk PEFC skogstandard  og PEFC internasjonale standard for sporbarhet i omsetningen av skogbaserte produkt, skal NORTØMMER legge til rette for frivillig videre utvikling av miljøinnsatsen gjennom gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Counsil FSC, og omsetning av deres virke gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering (Chain of Custody). NORTØMMER skal for alt arbeid som gjøres for FSC-gruppen legge opp til at FSCs prinsipper og kriterier blir fulgt.

vedtatt av styret i NORTØMMER AS mai 2014 (ajourført 2016)

Bransjenytt fra inn- og utland