Artikkelarkiv

 

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer »

 

Dette mener FrP om skogbruk

Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer »

 

Dette mener Venstre om skogbruk

Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger. 

Les mer »

 

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. 

Les mer »

 

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

 

Dette mener SV om skogbruk

Skogen er viktig som næringsvei

I Norge er skogbruk og foredlingsindustri viktige næringer for mange bygdesamfunn. Nedgangen i særlig papirproduksjon har gitt lavere aktivitet, men forskning og utvikling peker mot nye næringsmuligheter. Alt som kan lages av olje, kan man også lage av trær, for eksempel kjemiske produkter og plast. 

Les mer »

 

Dette mener Høyre om skogbruk

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge. Økt verdiskaping fra skogen forutsetter at en større del av det produktive skogarealet som kan drives lønnsomt, tas aktivt i bruk med hensyn på bl.a. økt avvirkning, høsting av biobrensel og oppbygging av ny skog. Skogressursene spiller videre en betydelig rolle i landets fremtidige bioøkonomi.

Les mer »

 

NORSKOGs høringsvar på forslag til endringer i markaforskriften

NORSKOG er tilfreds med at man ønsker et regelverk som legger til rette for en effektiv forvaltning av skogbruket i Marka. Å forenkle markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er i varetatt i annet regelverk vil også bidra til en betydelig forenkling for alle parter.

Les mer »

 

Dette mener Miljøpartiet De Grønne om skogbruk

Alt som kan lages av olje, kan lages av trær.

 

Vi vil at norsk skognæring blir en mye viktigere del av norsk økonomi enn i dag. Vi ser allerede eksempler på en ny vår i skognæringen. Potensialet er åpenbart stort, og det vil vi legge til rette for å utvikle videre. 

Les mer »

 

Landskapsplaner skal være revidert i løpet av 2017

Norsk PEFC Skogstandard 2016 stiller krav til planlegging i skogbruket (kravpkt. 3). For den langsiktige planleggingen står at «For sammenhengende teiger med over 10 000 dekar produktiv skog, skal det være utarbeidet en egen landskapsplan som viser hvordan bestandsovergripende, landskapsøkologiske hensyn ivaretas ved planlegging og forvaltning av skogen». 

Les mer »

 

Miljøpolitikk på ville veier

 

Av Rolf Hatlinghus

 

Da Gro Harlem Brundtland avsluttet konferansen om bevaring av biologisk mangfold i Rio i 1991, var det lagt et godt grunnlag for å arbeide målrettet videre med å bevare verdens artsmangfold. Det viktigste budskapet til verdens ledere var å arbeide for en bærekraftig utvikling for alle sektorer. 

Les mer »

 

Velkommen til skogdag 5. september på Hurum

Forebygging av skogskader i skogbruket. Test av Ponsse Buffalo 10-hjuling mot standard Ponsse Buffalo med 8 hjul.

Les mer »

 

Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge

«I Norge er det en viktig verdi at vi eier naturressurser sammen», skriver Jonas Gahr Støre i en gjestekommentar i Nationen 14.august. Han mener det er galt å selge «store deler av Norge» og han hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. 

Les mer »

 

Høringsuttalelse: Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

"Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff" 

 

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

 

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer »

 

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer »

 

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer »

 

NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

Les mer »

 

Handlekraftig Statsråd

 

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at ikrafttredelsesdato for endringen i konsesjonsloven hva gjelder prisregulering skal være 1.juli. Med dette viser Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en imponerende gjennomføringsevne.

Les mer »

 

Endringene i konsesjonsloven vedtatt

Stortinget vedtok mandag endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven mv etter 3.gangs behandling av saken.

Les mer »

 

Viktig steg for aktivt skogbruk!

NORSKOG er svært fornøyd med endelig å ha fått gjennomslag for en kampsak gjennom 20 år. Vi vil rette en varm takk til Regjeringspartiene og støttepartiet Venstre som med dette bidrar til et markert skifte for skognæringen. 

Les mer »

 

Lasse Asmyhr begynner hos NORSKOG

Lasse Asmyhr (37) begynner hos NORSKOG 1.august. Han begynner som konsulent i utmarksforvaltning.

Les mer »

 

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

 

Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven.

 

Et flertall i komiteen vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og heve konsesjonsgrensen fra 25 til 35 dekar dyrket mark. Dette har NORSKOG arbeidet for gjennom årtier, og er svært fornøyd med at Stortinget forstår betydningen, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold.

Les mer »

 

Frivillig vern. Er erstatningene gode?

Etter en meget konfliktfylt periode på 80- og 90-tallet ble ordningen om «frivillig vern» lansert og har vært nesten enerådende som verneform i skogbruket siden 2003. Ordningen har fått ned konfliktnivået mellom grunneierne og Staten, gjennomføringstiden er redusert og Staten har spart gjennomføringskostnader. 

Les mer »

 

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer »

 

Eiendomsskatt i landbruket

 

Mange skog- og jordbrukere har kommet i nærkontakt med eiendomsskatten de siste ukene. Dette er en kommunal skatt som er regulert i  «Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)».  I den forbindelse får vi mange henvendelser, spesielt på hva som skal regnes med i grunnlaget og fastsetting av verdier.

Les mer »

 

Christian Anker-Rasch ny styreleder i NORSKOG

Christian Anker-Rasch er en engasjert og kompetent skogeier med ledererfaring fra en rekke styreverv i alt fra idrett til næringsvirksomhet, blant annet har han sittet i styret for NORTØMMER AS.

Les mer »

 

Kurs- PEFC skogstandard, innhold og praktisering

8. mai 2017 kl. 10.00.

Bamserudloven, Mysen

Les mer »

 

Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) kom i dag tilbake til Stortinget med forslag til endringer i konsesjonsloven. NORSKOG er svært tilfreds med at det foreslås å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer og skogdominerte eiendommer (skogeiendom uansett størrelse, men med inntil 35 daa jord).

Les mer »

 

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhet

Finansdepartementet har nå svart på vår henvendelse om hvordan skogeiere som kommer under virksomhetsgrensen skal håndteres avgiftsmessig.

Les mer »

 

NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017

NORSKOG ber om at følgende punkter prioriteres i RNB:

1. Nedskriving av kostpris med skogfond

2. Redusert sats på formuesskatten for arbeidene kapital

3. Tilbakevirkende kraft for skattefritak for deltagere i deltagerlignede selskaper ved skogvern

Les mer »

 

Tettere planting som klimatiltak - gjelder også suppleringsplanting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

Les mer »

 

Helgesens lovforslag er uegnet som verktøy i ulveforvaltningen

«Dette er på grensen til lureri», sier styreleder i Norskog, Anne Delphin. «Helgesen får det til å se ut som at han kommer næringene og befolkningen i ulvesonen i møte, mens han i realiteten fortsetter å begrense lisensjakten så mye han kan. Det var ikke det Stortinget ba om!

Les mer »

 

KLD foreslår endringer i Naturmangfoldloven som gir begrenset adgang til lisensjakt på ulv.

KLD har kommet med forslag til endringer i lovverket og forklarer at dette er nødvendig for å sikre sammenfall mellom Stortingets vedtak, Bern konvensjonen og Naturmangfoldloven.

Les mer »

 

Skogvernerstatning er ikke skattefrie ut av aksjeselskap

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 ble det gjort en endring som  innebærer at også videre utdeling av gevinst ved skogvern til deltaker i deltakerlignet selskap ikke beskattes. Dette gjelder ikke ved utdeling av utbytte fra aksjeselskap.

Les mer »

 

Alternativ sporskadeoppretting

Prosjektet «Alternativ sporskadeoppretting» er  ferdigstilt og rapporten kan lastes ned her.

Les mer »

 

KLD bruker alternative fakta for å vri seg unna Stortingets vilje!

I forrige uke skrev KLD et brev som skulle sendes til Justisdepartementets lovavdeling for å få en juridisk vurdering av om fare for skade på jaktretten kan gi grunnlag for lisensfelling. Brevet ble oppfattet som en gladsak av Høyre sentralt og sendt ut til Høyres fylkeslag. Der møtte det motstand for ikke å si fortørnelse.

Les mer »

 

Ny felthåndbok for praktisering av Norsk PEFC skogstandard 2016

NORTØMMER og Norsk Skogsertifisering har nå laget en ny felthåndbok for praktisering av Norsk PEFC skogstandard 2016.

Les mer »

 

En god dag for skogbruket!

Næringskomiteens merknader til Skogmeldingen er god og positiv lesing. NORSKOG vil rose komiteen for å ha lyttet til de innspill som har kommet fra næringen, og at meldingen med dette blir mer helhetlig og strategisk.

Les mer »

 

Statsministeren om ulv i Spørretimen

NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Les mer »

 

Helgesen prøver å inngå forlik på ulveforliket

Det finnes ikke et logisk mål for bestandsstørrelse for ulv som alle parter i rovdyrkonflikten kan diskutere seg fram til og bli enige om. Stortinget gjennomførte derfor en omfattende behandling og forhandling og vedtok til slutt et ulveforlik.

Les mer »

 

Høy temperatur i "Debatten"

"Debatten" på Nrk torsdag kveld handlet om ulv. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte blant andre NORSKOGs styreleder Anne G. Delphin. Tidligere statssekretær for AP i Miljøverndepartementet, Stein Lier Hansen, rettet en kanonade av de sjeldne mot ulvemotstanderne.

Les mer »

 

Ekstra innbetaling av skogfond

Hvis du ønsker å innbetale ekstra til skogfond for 2016, så haster det!

Les mer »

 

NORSKOG trekker seg fra Sentralt Kontaktutvalg for Rovdyr

I lys av Klima- og Miljødepartementets vedtak om å oppheve vedtaket om felling av ulv innenfor ulvesonen, innser NORSKOG at desentralisert beslutningsmodell i praksis ikke anerkjennes av Klima- og Miljødepartementet.

Les mer »

 

Yngve Holth er ansatt i NORSKOG

NORSKOG opplever god vekst i oppdragsvolumet både fra skogeiere, og forsknings og utviklingsprosjekter. Yngve Holth (48) er derfor ansatt som leder av NORSKOGs konsulentavdeling.

Les mer »

 

Ulvejakta avlyst – Stortinget ført bak lyset

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i dag avgjort klagene på vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, fattet av Rovviltnemdene i region 4 og 5 i september. NORSKOG var en av partene som klaget på vedtaket.

Les mer »

 

Tømmerkonto en realitet fra 2017

Tømmerkontoen var ikke en del av endringene i budsjettforliket, den vil derfor tre i kraft fra 1. januar 2017

Les mer »

 

                                                                                                        

Skogbrukets utviklingsfond sikret for 2017

Da Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem 6.oktober var midlene til Skogbrukets utviklingsfond fjernet i sin helhet. Et godt samarbeid mellom politikerne og oss har nå ført til at disse midlene også er sikret for 2017. Vi vil spesielt takke  Line Henriette Hjemdal fra KrF for godt samarbeide.

Les mer »

 

Husk skogfondsrefusjon

Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

Les mer »

 

NORSKOG - på skogeierens side!

En tømmerhogst i Krødsherad har i den siste tiden vært forsøkt stoppet av naturvernorganisasjonene. Miljøvernministeren er enig med NORSKOG om at det ikke er grunnlag for å stanse hogsten ved å benytte myndighetsvern i denne saken. NORSKOG er fornøyde med at grunneierretten står sterkt i Norge.

Frivillig vern skal fortsatt være frivillig!

Les mer »

 

NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen

SKOG22 som representerte en samlet verdikjede, herunder et samlet landbruk, understreket behovet for et dynamisk eiendomsmarked. Hensikten er å få passivt forvaltede eiendommer til aktive drivere som høster av ressursene og forsyner verdikjeden med råstoff.

Les mer »

 

NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding

I dag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale frem Regjeringens Skogmelding. Denne meldingen har skog- og trenæringen ventet på i lengre tid og det har vært knyttet store forventninger til den. Vedlagt følger NORSKOGs kommentarer til innholdet i meldingen.

Les mer »

 

NORSKOG påklager kvoten for lisensfelling

Norskog mener at den fastsatte kvoten for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet er satt for lavt i forhold til bestandsmålet på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnorske. Norskog mener vedtaket om hvilke grupper eller par som skal tas ut gir en svært uheldig skjevfordeling av ulvebelastningen og at vedtaket ikke er tilstrekkelig opplyst i forhold til skadepotensialet for jaktretten.

Les mer »

 

Feil på server rammet NORSKOG og NORTØMMER

NORSKOG og NORTØMMER har vært uten mail-server i to døgn. Vår undreleverandør av denne tjenesten har arbeidet på spreng for å avdekke og utbedre feilen. Systemet var utbedret i går kveld. NORSKOG og NORTØMMER beklager de komplikasjoner dette måtte ha ført til for medlemmer og kunder.     

Les mer »

 

Høringssvar på konsesjonsloven

Regjeringen har blitt kritisert for sine forslag om endringer av konsesjonsloven. Kritikken dreier seg om problemstillinger for jordbruket. Verdikjeden skog trenger på sin side endringene for å utvikles. Her kan du lese NORSKOG sitt tilsvar i høringen.

Les mer »

 

NORSKOGs høringssvar på landbruksbeskatningen

Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens gjennomsnittsligning med en ny "Tømmerkonto".

Les mer »

 

God overgangsordning presentert i revidert Nasjonalbudsjett

I dag kom beskjeden om at det blir en ny overgangsordning for skogeiere som gikk ut av virksomhetsbegrepet . For disse skogeierne som gikk ut av gjennomsnittsligningen ved årsskiftet ville vedtaket fra Statsbudsjettet i fjor ført til at mange ville få vesentlig høyere skatt.

Les mer »

 

Skog defineres som "arbeidene kapital" !

Da er det avgjort. Finanskomiteen har definert skog til å falle under definisjonen "arbeidene kapital". Det innbærer 20 % rabatt på formuesverdien. Dette er en seier for skogbruket, sier Benthe Løvenskiold fornøyd.

Les mer »

 

Skogforum - fremtidens skattepolitikk!

Skogforum

Skatt for avvikling eller utvikling?

 

Tid: Tirsdag 3.mai kl.13.00-15.30

Sted: Litteraturhuset, Oslo

 

 

Les mer »

 

Bistand til frivillig vern

Rådgivning og bistand ifbm. frivillig vern er GRATIS FOR SKOGEIER. Skogøkonomi og skatt er NORSKOGs spesialfelt, og vi har lang erfaring med å bistå både medlemmer og andre skogeiere i prosesser rundt frivillig vern. 

Les mer »

 

Viktig! Nye skogeiere - gjennomsnittsligning.

Nye skogeiere som ennå ikke har gått inn i gjennomsnittsligningen, bør ta en ekstra «regnerunde» før de leverer selvangivelsen for 2015.

 

Les mer »

 

NORSKOG og NORTØMMER AS får nye sentralbordnummer!

Fra 9. mars går NORSKOG og NORTØMMER AS over til mobilt bedriftsnett og vi vil få nye sentralbordnummer. 

 

Les mer »

 

Den nye virksomhetsgrensen for skogbruk

I Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at de minste skogeiendommene skulle få en flat kapitalbeskatning.Retningslinjene for hvordan dette skal håndteres i praksis blir fastsatt av Skattedirektoratet. NORSKOG har sendt inn forslag til hvordan vi mener at dette kan håndteres slik at skogeiere, tømmermeglere og regnskapsførere på en enkel måte kan finne ut av om skogeieren er over eller under virksomhetsgrensen.

Les mer »

 

Vi inviterer til åpent møte om villsvinet - problem eller ressurs?

Villsvinet er på rask fremmarsj i grenseområdene.             
Er dette uten videre et problem eller skaper det også muligheter?

Les mer »

 

Landbruksminister Jon Georg Dale på besøk hos NORSKOG og NORTØMMER

Landbruks- og matministeren deltok på et privat arrangement hos NORSKOG og NORTØMMER på Elverum i går. Sammen med Statsråden deltok også stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) og Fylkespolitiker i Hedmark Per Roar Bredvold (Frp). Vi er svært godt fornøyd med at møtet og at Landbruksministeren tok seg tid til å lytte på våre synspunkt og delta i en konstruktiv dialog sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

Les mer »

 

Julen 2015

NORSKOG og NORTØMMERs sentralbord holder stengt i romjulen. 

Les mer »

 

Kurs for nye skogeiere i Buskerud

Skogselskapet i Buskerud har sammen med Fylkesmannen i Buskerud opprettet et prosjekt der de ønsker å veilede nye skogeiere til å finne frem blant offentlige og private aktører, dette for å bl.a. bidra til økt lønnsomhet for skogeier. Det blir avholdt 5 kurskvelder i de ulike regionene i Buskerud i september.

Les mer »

 

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.   

Les mer »

 

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.  

Les mer »

 

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

 

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag

NORSKOG har etterlyst retningslinjer om hvordan skogveglag skal håndteres skattemessig. Vi har nå fått svar fra Skatteetaten med retningslinjer for årets ligning.

 

Les mer »

 

NORTØMMER politianmeldt av WWF

Vi beklager på det sterkeste at viktige naturverdier nå viser seg å ha gått tapt som følge av vår hogst, sier Gaute Nøkleholm, som er assisterende direktør i NORSKOG. - Dette var en lavart på en lokalitet vi ikke var klar over da driften ble planlagt og er naturverdier vi legger omfattende innsats i å beskytte, sier han.  

Les mer »

 

NORTØMMER satte rekord i 2014

NORTØMMER slår sin egen fjorårsrekord og havner på et omsatt volum i 2014 på nesten 1.400.000  kubikkmeter tømmer. I 2014 var det et godt marked for trelast og sagtømmer.  – Det har hele tiden vært vår rolle å skape den konkurransen som tvinger opp prisen på tømmer, sier Per Kveseth i NORTØMMER.

 

Les mer »

 

Gratis app for iPhone med verktøy for å måle trehøyde, areal og diameter m.m.

Med iSkogen lanseres et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte, som kan brukes når man er i skogen. iSkogen er ikke ment å erstatte dagens måleinstrumenter i proffmarkedet, men den er tenkt å være et hendig og lett tilgjengelig instrument for enkelte oppgaver i skogen.  Appen er utviklet av Skogkurs og NORSKOG med delfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

Les mer »

 

Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatning

"Det er bedre med en liten prosentsats av et stort volum, enn høy prosentsats av ingenting", sier Arne Rørå i NORSKOG, og viser til at fritak for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom ble prioritert bort i forhandlingene om statsbudsjettet.

Les mer »

 

NORSKOGs styreleder Anne G. Delphin

NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge

NORSKOG har i et medlemsmøte behandlet invitasjonen fra Norges Skogeierforbund om deltakelse i Skog Norge. NORSKOG er enig i at det er viktig å styrke arbeidet med å forbedre rammevilkårene for verdikjeden skog, men mener at i de fleste overordnede problemstillinger er Verdikjedesamarbeidet, som omfatter hele verdikjeden fra stubben til ferdig produkt, det beste verktøyet for å oppnå resultater. 

Les mer »

 

Skogbehandling og stormrisiko

Skogbrand har i samarbeid med skogeierorganisasjonene det siste året gjennomført et prosjekt som har sett på sammenheng mellom skogbehandling og stormrisiko. Resultatet har blitt en veileder som du kan lese elektronisk her. 

Les mer »

 

NORTØMMER åpner avdelingskontor på Flisa

Fredag 24. oktober åpner vi et nytt avdelingskontor på Flisa!

 

Les mer »

 

Konsesjonssaken - et vannskille i skogpolitikken

Norsk skogbruk består av mange små eiendommer. Konsesjonsloven har satt eiendomsmarkedet ut av spill slik at eiendomsstrukturen er fastlåst med eiendommer av en størrelse som den teknologiske utviklingen løp fra på 60 tallet. Konsekvensen er at ressursene ikke utnyttes optimalt, noe både eier, verdikjeden skog og samfunnet taper på, sier Arne Rørå i NORSKOG.

Les mer »

 

Regjeringen vil fjerne konsesjonsloven!

Regjeringen foreslår å fjerne konsesjonsloven. - Dette har alltid vært en flaggsak for NORSKOG i og jeg opplever at en samlet verdikjede deler vårt syn. Dette dreier seg om å kunne løfte verdikjeden inn i en fremtid med lønnsomme arbeidsplasser og grønn verdiskaping, men det betinger at Stortinget viser helhetsforståelse, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

 

Regjeringen fjerner ikke gevinstbeskatningen nå

Det er lite nytt for skognæringen i årets statsbudsjett. Ikke uventet vil regjeringen avvente rapporten fra Skog22 som skal legges frem ved nyttår. Som ventet reduseres formuesskatten, mens næringseiendom skal verdsettes høyere. Økt satsing på skogsbilveier er godt nytt.

 

Les mer »

 

NORTØMMER søker selvstendig regnskapsmedarbeider/ leder

NORSKOG ble etablert av aktive skogeiere i 1950. I Norskog var det en egen tømmeravdeling hvor omsetningen av medlemmenes massevirke volum var hovedformålet. I mai 1998 ble Nortømmer As etablert for å rendyrke tømmeromsetningen og med et klart mål om å øke konkurransen i tømmermarkedet.
NORTØMMER AS er et heleid datterselskap av skogeierorganisasjonen Norskog

Les mer »

 

Familieskogbruket - løsningen eller problemet?

Debatten rundt konsesjonsloven i landbruket står på politisk dagsorden. Hele den skogbaserte verdikjeden lider under disse bestemmelsene, noe som rammer en av de viktigste bærekraftige produksjonene i Norge. Både forskningen og en samlet verdikjede mener tiden er overmoden for rasjonalisering av eiendomsstrukturen. Nå kreves politisk handlekraft.   

 

 

Les mer »

 

Modulvogntog får permanent ordning

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag åpnet for at prøveordningen med modulvogntog blir permanent. - Dette er en svært god nyhet for hele verdikjeden skog og tre, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

 

Ny skogmelding fra NORSKOG

Nå foreligger en ny utgave av NORSKOGs skogmelding. Utgaven for 2014 er gjennomgått og endret noe, blant annet med et eget kapittel om FoU. 

Les mer »

 

Blås i verden – leve Lier!

De politiske partiene har store visjoner for skognæringen. Nå står vi ovenfor en konkret sak hvor det må tiltak til for å hindre en ny krise, men det trengs politisk mot. Hvem tør å sette ned foten? 

Les Benthe E. Løvenskiold sin kronikk som står på trykk i Nationen dag her.

 

Les mer »

 

Får ikke skipet ut tømmeret

NORTØMMER har 15.000 kubikkmeter med tømmer de ikke får skipet ut fra Langkaia i Drammen. Hvis tømmeret ikke kan skipes ut over Lierstranda, er alternativet Sarpsborg eller Skien, noe som blir svært kostbart. Dette påvirker naturligvis tømmerprisen, og tilgang på sagtømmer til sagbrukene, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

 

Ny landbruksveiforskrift - nye utfordringer

Forslaget til ny landbruksveiforskrift innbyr tildels til økt byråkratisering og dyrere veier, men NORSKOG berømmer departementet for å fjerne INON som forvaltningsverktøy i tilskuddsforskriften.

Les mer »

 

INON og skogsveier

Skogsvei: 65 prosent av den hogstmodne skogen i for eksempel Trøndelag står på INON arealer, og mangler veidekning for å utløse fornybare råstoffer. Les Gaute Nøkleholm sin kronikk her.

Les mer »

 

Anne Gjerlaugsen Delphin valgt som ny styreleder i NORSKOG

Anne Gjerlaugsen Delphin tar over etter Thomas Meinich som ny styreleder i NORSKOG.

Les mer »

 

Skogsbilveger kan tilpasses endret klima

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap mener at forslaget om økt bygging av skogsbilveier skaper risiko for rasulykker som i verste fall kan koste liv.  Se kommentaren til innslaget fra NORSKOG og Skog- og Landskap.

Les mer »

 

Paradigmeskifte i tømmermarkedet

Hva kan vi forvente fremover? 
I denne ukens utgave av Årringer kan du lese en utfyllende markedsanalyse av Arne Rørå. Denne kan du nå også lese her. 
 

Les mer »

 

Ansvarsløst av Lier kommune!

En tømmerkai ved Drammen avgjør i stor grad fremtiden for et av landets mest aktive skogbruksregioner. Bruk av Lierstranda er så langt det eneste alternativet for å løse den akutte situasjonen for å få lønnsom avsetning på tømmeret og bevare et stort antall arbeidsplasser i skognæringen. Lier kommune vil ha fjordby og avfeier selv midlertidig løsning ved Lierstranda.

Les mer »

 

Statsbudsjettet - ingen redningsbøye for skogen

Her kan du lese NORSKOGs kommentarer til statsbudsjettet.

Les mer »

 

Positiv utvikling i det globale trelastmarkedet

Det er særlig tre overordnede forhold som nå driver trelastmarkedet, økt etterspørsel fra USA, Kina og England, lave trelastlagre i Europa og redusert europeisk trelastproduksjon.

Les mer »