Du er her: Tema / Skogtjenester / Verdsetting / ..

Verdsetting

I løpet av eiertiden har eiere av skog ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.

Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. Dette er en forutsetning for å tallfeste verdiene.

NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm. Vi samarbeider med noen av landets fremste advokater, slik at våre kunder får den beste løsningen.

Eiendomsoverdragelse
Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

Ekspropriasjon
Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger.

Avståelse av rettigheter til verneformål
Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I mange tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre vederlag som dekker det faktiske tapet.

Kontakt: Erling Bergsaker

Bransjenytt fra inn- og utland