Her er en oversikt over lover som er aktuelle for et bærekraftig skogbruk i forhold til ivaretakelse av det ytre miljø.

 

Følgende lover med tilhørende forskrifter er aktuelle i forhold til et bærekraftig skogbruk i forhold til ivaretakelse av det ytre miljø.

Lov om skogbruk (Skogbruksloven)
Lov om friluftsliv (Friluftsloven)
Lov om kulturminner (Kulturminneloven)
Lov om viltet (Viltloven)
Lov om laksefisk og innlandsfisk (Innlandsfiskeloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)
Lov om miljøinformasjon og deltagelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (Miljøinformasjonsloven)
Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselsloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan – og bygningsloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven)

Følgende lover med tilhørende forskrifter er i tillegg aktuelle i forhold til et bærekraftig skogbruk for alle eller enkelte eiendomkategorier som følge av aktivitetsområde, beliggenhet, eiendomsforhold eller annet forhold.

Lov om bygdeallmenninger (Allmenningsloven)
Lov om skytevåpen og ammunisjon (Våpenloven)
Lov om jord (Jordloven)
Lov om skatt på formue og inntekt (Skatteloven)
Lov om odelsretten og åsetesretten (Odeloven)
Lov om erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven)
Lov om arbeidsmiljø og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven)

Følgende lover med tilhørende forskrifter og andre krav er relevante for systemet for sporbarhet for skogbaserte produkter.

Lov om skogbruk (Skogbruksloven)
Lov om toll og vareførsel (Tolloven)
Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m (Genteknologiloven)
EUs tømmerforordning
Konvensjonen om internasjonal handel med truede og sårare arter (CITES)
FNs erklæring om urfolks rettigheter (Urfolkserklæringen)