TJENESTER

Vi kjøper tømmer til gode priser over hele Norge

Vi er fleksible og garanterer oppgjør til rett tid. Vi har lang erfaring og har avtale med dyktige entreprenører og transportører.

NORSKOGS medlemmer som også er NORTØMMERS eiere, er profesjonelle skogbrukere. Retten til å eie og selv disponere eiendom og verdier er den grunnleggende filosofien i miljøet. Bare stor aktivitet og betydelig samfunnsnytte av skogbruket kan sikre eiendomsretten. Vi vet samtidig at prisen for skogeiers tømmer må holdes på et høyt nivå for at aktiviteten skal opprettholdes eller økes fra dagens nivå. NORTØMMER er rendyrket for dette formålet, og har ingen bindinger til industri. Vår oppgave er ene og alene å stimulere til skarp konkurranse om tømmerstokken, slik at flere skogeiere ser verdiene og høster av ressursene. NORTØMMER ivaretar utelukkende skogeiers interesser og tar ingen margin som skal investeres. Vi kan skogbruk og er ikke investorer. Hvordan skogeier skal bruke sine penger overlater vi derfor til skogeieren selv, sammen med et riktig oppgjør for tømmeret.

Avtale med entreprenør

NORTØMMER anbefaler skogeier å tegne skriftlig avtale med entreprenør, for å unngå misforståelser. Under Skjemaer på denne hjemmesiden finnes enkle avtalemaler som kan brukes.

Skogeier har ansvar for at underleverandør gjennomfører skogsarbeid etter offentlige bestemmeler som vern av helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med inngåtte avtaler og tariffbestemmelser for norske lønns- og arbeidsvilkår. En skal også påse at de som utfører hogst og andre skogbrukstiltak har tilstrekkelig kompetanse.

Ta gjerne kontakt med din lokale virkeskjøper for å finne frem til entreprenør.

Landskapsplan

En landskapsplan er et nyttig verktøy for å holde oversikt og samordne alle hensyn som skogeieren bør ta. Skogeiere med over 10. 000 dekar produktiv skog i en teig plikter ihht. Norsk PEFC Skogstandard å ivareta landskapsøkologiske hensyn. Disse hensyn skal nedfelles i et plandokument eller en landskapsplan.

Landskapsplan

NORTØMMER kan bistå med hjelp eller kurs til planarbeidet. Kontakt miljøansvarlig Tormod Dale på tlf 95 87 33 85.

NORSKOG har laget en brosjyre som beskriver hva en landskapsplan bør inneholde. NORSKOG har utarbeidet en disposisjon som du kan benytte når du skal lage landskapsplan.

Eksempel på ferdig utarbeidet plan kan fås ved henvendelse til miljøansvarlig.

Tormod Dale

Miljøansvarlig

95 87 33 85


Miljøkrav leverandør

NORTØMMER AS er sertifisert etter ISO 14001 standarden (miljøstyring) i samsvar med PEFC Norges sertifiseringssystem for et bærekraftig norsk skogbruk. Som et ledd i sertifiseringen stiller NORTØMMER derfor bestemte krav til tømmerleverandører når det gjelder miljøhensyn.

Leverandører av virke forplikter seg gjennom den kontraktsbaserte miljøavtalen i virkeskontrakten til å følge standardene for et bærekraftig norsk skogbruk og gjeldende lover og forskrifter ved skogbehandling på sin eiendom.

Skogeier er pålagt å:

1. Fylle ut PO-skjema (plan og oppfølging). PO-skjema med kart over driftsområdet skal ligge i hogstmaskinen mens hogsten pågår.

2. Oppbevare PO-skjema og driftskart etter hogsten er avsluttet. Dokumentasjonen skal oppbevares av skogeier i minst 10 år og kunne framlegges ved kontroll.

3. Kontakte oss før avtale om virkesomsetning, om det ikke er gjennomført MIS- eller annen godkjent nøkkelbiotopregistrering på eiendommen.

4. Sørge for at beredskapsplan ligger i hogstmaskinen i tilfelle brann, utslipp el.l.

5. Sørge for at drift planlegges og PO-skjema fylles ut av person som har kurs i Norsk PEFC Skogstandard eller tilsvarende (f.eks. hogstentreprenør). Kontakt miljøansvarlig Tormod Dale (mob. 958 73 385) hvis du ønsker kurs i Norsk PEFC Skogstandard.

6. Sørge for at den som utfører arbeidet i hennes/hans skog har tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta nødvendige miljøhensyn. Den som utfører arbeidet må ha kunnskap om riktig skogbehandling og må ha fått relevant informasjon om skogens kjente miljøverdier.

Nina Lilleeng

Miljøansvarlig

97 61 65 68


Melde tømmer henteklart

Når tømmeret er hogd og lagt opp på velteplass, må vi få beskjed. Det gjøres på skogeierweben, der volum og kartkoordinater legges inn.