Skogsertifisering

Skogsertifisering

MILJØ

NORTØMMER skal gjennom miljøsertifisering av sin virksomhet bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter virksomheten utfører.

MILJØMÅL FOR NORTØMMER

Nortømmer skal gjennom miljøsertifisering av sin virksomhet bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter virksomheten utfører.

Vi skal tilby tømmerleverandører som inngår virkeskontrakt med sertifiseringsavtale et system som sikrer gjennomføringen av et bærekraftig skogbruk i henhold til norsk lovverk og Norsk PEFC-Skogstandard. Både skogbrukspraksis og sporbarhet i virkeflyten skal være i samsvar med gjeldene krav.

For eiendommer knyttet til FSC gruppen, skal en etterleve FSC-standard for skogforvaltning og sporbarhet.

Nortømmer skal ha et åpent forhold til omverden om sertifiseringsinnhold og resultater.

Spesiell innsats skal bli gjort på de felter hvor miljøeffektanalyse og risikovurdering viser forbedringspotensiale. Med dette som utgangspunkt er det satt opp følgende delmål:

 • For å sikre best mulig utnyttelse av råstoffet og resultat for skogeier skal maskinførere og virkeskjøpere ha god kunnskap om aptering, gode rutiner for å kalibrere måleutstyr samt til enhver tid være oppdatert på sertifiseringskrav.
 • Gjennomføre regionsvis fokussamlinger for egne ansatte og tilknyttede entreprenører i virkesutnytting, aptering og sertifiseringskrav.
 • Gjennomføre én fokussamling i hver region årlig.
 • Gi entreprenøroppfølging til alle faste entreprenører.

 

 • Videreutvikle det digitale systemet for planlegging og gjennomføring av skogtiltak slik at både backoffice, virkeskjøpere, skogsentreprenører og skogeiere innehar enkle verktøy for å kunne oppfylle sertifiseringskrav og etterse at disse er fulgt.
 • I løpet av Q1 – 2021 skal bestilling, utførelse og rapportering av skogkulturoppdrag være integrert i digital applikasjonsløsning.
 • I løpet av Q2 – 2020 er entreprenørløsning med gjensidig utveksling av driftsinformasjon mellom skogsentreprenør og virkeskjøper på plass.
 • I løpet av Q1 – 2021 skal digital skogeierløsning for skogeier med eget driftsansvar være på plass.
 • I løpet av Q2 – 2020 skal sluttrapport/fullstendig retursløyfe med dokumentasjon etter hogst fra entreprenør være integrert i applikasjonsløsning.
 • I løpet av Q2 – 2020 skal skogeierweb-app være tilgjengelig.
 • I løpet av Q1 – 2021 skal miljøoversikt være integrert i innkjøpsapplikasjon.

 

 • Øke fokus på skogkultur og kvaliteten på arbeidet som er utført.
 • Alle arbeidslag skal gjennomgå opplæring i Norsk PEFC Skogstandard før sesongstart for å sikre tilstrekkelig kunnskap om sertifisering.
 • 20% av plantefeltene skal kontrolleres av Nortømmer for å kvalitetssikre arbeidet og plantekvaliteten.

 

 • Forbedre ledelsessystemet for miljø slik at det blir mer brukervennlig og lett tilgjengelig for virkeskjøpere, entreprenører og skogeiere.
 • Q1 – 2020 skal rutinehåndboka være brukervennlig og lett tilgjengelig for alle virkeskjøperne. Alle rutiner skal være gjennomgått og være lett forståelige.
 • Innen Q3 – 2020 skal hele miljøhåndboka og tilhørende kontroll, rapporterings- og dokumentasjonsrutiner være gjennomgått og lettere tilgjengelig for brukere i nye digitale verktøy.
 • Øke kunnskapsnivået og bevisstgjøre virkeskjøpere på sporbarhetskrav i sertifiseringen.
 • Fokusere på opplæring og etterkontroll ifbmvirkeskjøp fra omdisponerte arealer. Spesielt i områder utenfor tradisjonelle skogstrøk (Agder til Møre).

PEFC ISO 14001 og FSC ® NORTØMMER er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Vi har også sertifikat for sporbarhet i tømmeromsetning (PEFC ST 2002:2013). I tillegg har NORTØMMER tilbud om mer eiendomsvis gruppesertifisering i systemet FSC ®  (FSC-C103857).

Miljøsertifisering PEFC-sertifiseringen er en sertifisering av NORTØMMER som omsetningskanal mot industri og en gruppesertifisering av våre tømmerleverandører som sikrer en bærekraftig skogforvaltning på eiendommene. PEFC Norge krever at gruppesertifikatholder skal være sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001. Se omfanget av vårt miljøstyringssystem her

FSC ® sertifiseringen er mer eiendomsfokusert og en ordning hvor NORTØMMER som gruppeleder organiserer de eiendommer som ønsker dette, og kommer i tillegg til PEFC sertifiseringen. Sertifiseringene skal sikre at vi tar nødvendige miljøhensyn i vår virksomhet og at vi også tar ansvar for at det drives et langsiktig økonomisk lønnsomt og sosialt akseptabelt skogbruk. Ordningene gjør det mulig å merke tømmeret som videreforedlet produkt med PEFC og FSC logo. Dette gir et fortrinn og en merverdi i markedet.Ferdige produkter som selges med FSC merke, er ikke nødvendigvis produsert utelukkende av fullverdig FSC-sertifisert tømmer.

Enkelte av NORTØMMER sine kunder produserer papir og trevarer som er merket med såkalt FSC Mixed. Det betyr at opptil 30 % av råstoffet kan stamme fra andre skoger enn de som er 100 % FSC sertifisert.  Denne kategori tømmer er kontrollert (FSC Controlled Wood), men ikke sertifisert.  For å kunne omsette dette har vi et FSC CoC/CW sertifikat. I det ligger at vi bl.a. følger et system for tilbørlig aktsomhet. Spesielt vurderer vi risiko i skogområder der tømmerhogst kan true høye bevaringsverdier (hight conservation value- HCV).

Miljøstyringssystemene i NORTØMMER AS innebærer et systematisk arbeid med å gjennomgå og forbedre våre rutiner og innsats for miljøet. Om du har spørsmål om miljøsertifiseringen eller vil klage på hvordan skogtiltak er planlagt eller gjennomført, les mer om prosedyre her.

Miljøledelsen for NORTØMMER ivaretas av fagfolk i NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har et spesielt ansvar for FSC ® mens skogrådgiver Nina Lilleeng følger opp Norsk PEFC skogsertifiseringssystem. Narve Opsahl i NORTØMMER er sporbarhetsansvarlig for de to sertifikatordningene.

FSC ® (FSC-C103857)For skogeiere hvor det er grunnlag for ytterligere miljøytelser ut over de krav som følger av norsk lovgivning og skognæringens standard for bærekraftig skogbruk, skal NORTØMMER legge til rette for frivillig videre utvikling av miljøinnsatsen gjennom gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council – lisensnr FSC – C103857 og omsetning av deres virke gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering (Chain og Custody).

NORTØMMER skal for alt arbeid som gjøres for FSC  gruppen legge opp til at FSC prinsipper og kriterier blir fulgt.Alle eiendommer som deltar i FSC-gruppen må ha utarbeidet en landskapsplan. Denne må være gjort offentlig tilgjengelig i sin helhet eller som et sammendrag. Dette kan gjøres på eiendommens egen hjemmeside eller på Nortømmer sin side her.

SkogeierWeb