Skogsertifisering

MILJØ

NORTØMMER skal gjennom miljøsertifisering av sin virksomhet bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter virksomheten utfører.

MILJØMÅL FOR NORTØMMER

 

1. Lukket hogst

I. 2024: Kartlegging av andel lukket hogst og mål om 5000 dekar gjennomført lukket hogst.

2. Avvik

I. Behandlingstid for avvik skal være maks én uke fra avviket blir registrert til tiltak er bestemt

II. 50% reduksjon i alvorlige miljøavvik i 2024 til maks 10 avvik, og en ytterligere 50% reduksjon i 2025. Vårt langsiktige mål er null alvorlige avvik i 2026

III. Ingen avvik med brudd på kravpunkt 27 Vannbeskyttelse i PEFC N02 i 2024

IV. Ingen reelle klager på hogst i områder med store friluftslivskvaliteter i 2024: brudd på kravpunkt 6 i PEFC N02

3. Kompetanse

I. 10 fagdager med fokus på miljø og/eller kvalitet på planlegging og gjennomføring av skogsdrift/skogkulturoppdrag

II. Kurs TQM alle ansatte (K2)

4. Utslipp

I. Returandel transport 5% for 2024, deretter økning til 7,5% i 2025 og 10% i 2026

II. Etablere modell for informasjonsinnhenting av drivstofforbruk på skogsmaskiner og lassbærere

5. Skogkultur

I. Sikre fremtidig ressursgrunnlag og bidra til foryngelse som sikrer økt CO2-lagring i skog:

I. Planting: 6,3 mill planter 2024, 7,3 mill 2025 og 8 mill i 2026

II. Ungskogpleie: 25 tusen dekar i 2024, 30 tusen dekar 2025 og 35 tusen dekar 2026

PEFC ISO 14001 og FSC ® NORTØMMER er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Vi har også sertifikat for sporbarhet i tømmeromsetning (PEFC ST 2002:2013). I tillegg har NORTØMMER tilbud om mer eiendomsvis gruppesertifisering i systemet FSC ®  (FSC-C103857).

Miljøsertifisering PEFC-sertifiseringen er en sertifisering av NORTØMMER som omsetningskanal mot industri og en gruppesertifisering av våre tømmerleverandører som sikrer en bærekraftig skogforvaltning på eiendommene. PEFC Norge krever at gruppesertifikatholder skal være sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001. Se omfanget av vårt miljøstyringssystem her

FSC ® sertifiseringen er mer eiendomsfokusert og en ordning hvor NORTØMMER som gruppeleder organiserer de eiendommer som ønsker dette, og kommer i tillegg til PEFC sertifiseringen. Sertifiseringene skal sikre at vi tar nødvendige miljøhensyn i vår virksomhet og at vi også tar ansvar for at det drives et langsiktig økonomisk lønnsomt og sosialt akseptabelt skogbruk. Ordningene gjør det mulig å merke tømmeret som videreforedlet produkt med PEFC og FSC logo. Dette gir et fortrinn og en merverdi i markedet.Ferdige produkter som selges med FSC merke, er ikke nødvendigvis produsert utelukkende av fullverdig FSC-sertifisert tømmer.

Enkelte av NORTØMMER sine kunder produserer papir og trevarer som er merket med såkalt FSC Mixed. Det betyr at opptil 30 % av råstoffet kan stamme fra andre skoger enn de som er 100 % FSC sertifisert.  Denne kategori tømmer er kontrollert (FSC Controlled Wood), men ikke sertifisert.  For å kunne omsette dette har vi et FSC CoC/CW sertifikat. I det ligger at vi bl.a. følger et system for tilbørlig aktsomhet. Spesielt vurderer vi risiko i skogområder der tømmerhogst kan true høye bevaringsverdier (hight conservation value- HCV).

Miljøstyringssystemene i NORTØMMER AS innebærer et systematisk arbeid med å gjennomgå og forbedre våre rutiner og innsats for miljøet. Om du har spørsmål om miljøsertifiseringen eller vil klage på hvordan skogtiltak er planlagt eller gjennomført, les mer om prosedyre her.

Miljøledelsen for NORTØMMER ivaretas av fagfolk i NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har et spesielt ansvar for FSC ® mens skogrådgiver Nina Lilleeng følger opp Norsk PEFC skogsertifiseringssystem. Narve Opsahl i NORTØMMER er sporbarhetsansvarlig for de to sertifikatordningene.

FSC ® (FSC-C103857)For skogeiere hvor det er grunnlag for ytterligere miljøytelser ut over de krav som følger av norsk lovgivning og skognæringens standard for bærekraftig skogbruk, skal NORTØMMER legge til rette for frivillig videre utvikling av miljøinnsatsen gjennom gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council – lisensnr FSC – C103857 og omsetning av deres virke gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering (Chain og Custody).

NORTØMMER skal for alt arbeid som gjøres for FSC  gruppen legge opp til at FSC prinsipper og kriterier blir fulgt.Alle eiendommer som deltar i FSC-gruppen må ha utarbeidet en landskapsplan. Denne må være gjort offentlig tilgjengelig i sin helhet eller som et sammendrag. Dette kan gjøres på eiendommens egen hjemmeside eller på Nortømmer sin side her.