Skogsertifisering

Skogsertifisering

MILJØ

NORTØMMER skal gjennom miljøsertifisering av sin virksomhet bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter virksomheten utfører.

MILJØ- OG KVALITETSMÅL FOR NORTØMMER

 

Nortømmer skal sikre etablering av ny produktiv skog på alle områder hvor det gjennomføres sluttavvirkning og hvor det fortsatt skal drives skogproduksjon. For at dette skal oppnås er følgende delmål fastsatt:

 • Nortømmer har i løpet av 2021 påbegynt prosessen for å skape en langsiktig strategi for skogproduksjon, hvor ulike «pakker» for produksjonsrettede tiltak er en del av programmet. Foryngelse vil være et sentralt tema her. Strategien skal inneholde følgende og skal være ferdig innen utgangen av 2023:
  • Bevisstgjøring skogfond internt/eksternt -> mersalg av skogkultur, fokus på tilstrekkelig skogfondsavsetning for å sikre tilfredsstillende foryngelse. Bevisstgjøring skal skje gjennom kvartalsvis gjennomgang på Nortømmerskolen og felles oversikt over skogfondsprosent i Power BI.
  • Økt kunnskap om naturlig foryngelse blant virkeskjøpere og entreprenører. Spesielt ved naturlig foryngelse av frøtre, antall frøbærende tre, kronelengder og avstand basert på bonitet.
  • Økt fokus på markberedning med både lassbærer og gravemaskin (kompetanseheving for virkeskjøpere og entreprenører, øke
  • markberedningsaktiviteten). Kurse alle faste markberedningsentreprenører fra 2023.
  • Minimum 20 % av alle plantede felt skal internkontrolleres
  • Minimum 20 % av alle ungskogpleieoppdrag skal internkontrolleres
  • Jevnlig kompetanseheving på innleide skogsarbeidere, hvor det fra 2023 vil bli gjennomført én dag teoretisk opplæring og én dag praktisk opplæring i felt før oppstart av sesongen.

Nortømmer skal sikre at entreprenører og virkeskjøpere bygger en felles kultur hvor målet er å redusere sporskader i terrenget.

 • Det skal gjennomføres én samling i hver region hvor beste entreprenør på temaet forteller om dette arbeider og erfaringer til de andre.
 • Alle entreprenør og virkeskjøpere skal gjennomføre nettkurs i sporløs kjøring når dette kurset er ferdigutviklet av Skogkurs.
 • Forebygging av sporskader vil fast tema på interne revisjoner.

Nortømmer vil være pådriver for å få opprettet en felles database for alle aktører med tilgjengelig miljøinformasjon

 

Videreutvikle det digitale systemet for planlegging og gjennomføring av skogtiltak slik at ansatte i Nortømmer, skogsentreprenører og skogeiere innehar enkle verktøy for å kunne oppfylle sertifiseringskrav og etterse at disse er fulgt.

 • I løpet av 2023 skal bestilling, utførelse og rapportering av skogkulturoppdrag være integrert i digital applikasjonsløsning.

 Nortømmer vil sikre best mulig utnyttelse av virke for skogeier gjennom tettere oppfølging av virkeskjøper og dedikert entreprenøroppfølger.

  • Virkeskjøpere skal i forkant av hver drift sørge for at entreprenør har rett apteringsfil for de aktuelle sortimentene.
  • Virkeskjøper skal kontrahere de sortimentene som gir best rotnetto for leverandør.
  • Hovedmålet er å produsere rett produkt med rett kvalitet til rett tid.
  • Etablere system for å overvåke målbare parametere for virkeskvalitet.
  • Alle tilknyttede entreprenører skal ha gjennomført påkrevde kurs i løpet av 2022. Gjeldene kurs er følgende: PEFC, arbeidsvarslingskurs, skogbrannkurs og sporløs kjøring.
  • Sikre tilfredsstillende oppfølging av og kompetansenivå hos samarbeidende entreprenører gjennom dedikert entreprenøroppfølger.
  • Alle nye entreprenører som Nortømmer tilknytter seg skal gjennomføre en opplæringsdag med entreprenøransvarlig og miljøsjef.

Et levende avvikssystem

 • Nortømmer skal i løpet av 2023 ha et levende avvikssystem som involverer virkeskjøpere og regionledere i avvikslukkingen. Målet er at vi ved slutten av året har flest registrerte avvik som kommer fra virkeskjøpere og entreprenører som rapporterer inn selv.

Øke kunnskapsnivået på lukkede hogstformer for virkeskjøpere og entreprenører.

 • Avholde én fagdag med lukket hogst som tema i hver region i løpet av 2022.
 • Lukket hogst som tema på Nortømmerskolen.

PEFC ISO 14001 og FSC ® NORTØMMER er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Vi har også sertifikat for sporbarhet i tømmeromsetning (PEFC ST 2002:2013). I tillegg har NORTØMMER tilbud om mer eiendomsvis gruppesertifisering i systemet FSC ®  (FSC-C103857).

Miljøsertifisering PEFC-sertifiseringen er en sertifisering av NORTØMMER som omsetningskanal mot industri og en gruppesertifisering av våre tømmerleverandører som sikrer en bærekraftig skogforvaltning på eiendommene. PEFC Norge krever at gruppesertifikatholder skal være sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001. Se omfanget av vårt miljøstyringssystem her

FSC ® sertifiseringen er mer eiendomsfokusert og en ordning hvor NORTØMMER som gruppeleder organiserer de eiendommer som ønsker dette, og kommer i tillegg til PEFC sertifiseringen. Sertifiseringene skal sikre at vi tar nødvendige miljøhensyn i vår virksomhet og at vi også tar ansvar for at det drives et langsiktig økonomisk lønnsomt og sosialt akseptabelt skogbruk. Ordningene gjør det mulig å merke tømmeret som videreforedlet produkt med PEFC og FSC logo. Dette gir et fortrinn og en merverdi i markedet.Ferdige produkter som selges med FSC merke, er ikke nødvendigvis produsert utelukkende av fullverdig FSC-sertifisert tømmer.

Enkelte av NORTØMMER sine kunder produserer papir og trevarer som er merket med såkalt FSC Mixed. Det betyr at opptil 30 % av råstoffet kan stamme fra andre skoger enn de som er 100 % FSC sertifisert.  Denne kategori tømmer er kontrollert (FSC Controlled Wood), men ikke sertifisert.  For å kunne omsette dette har vi et FSC CoC/CW sertifikat. I det ligger at vi bl.a. følger et system for tilbørlig aktsomhet. Spesielt vurderer vi risiko i skogområder der tømmerhogst kan true høye bevaringsverdier (hight conservation value- HCV).

Miljøstyringssystemene i NORTØMMER AS innebærer et systematisk arbeid med å gjennomgå og forbedre våre rutiner og innsats for miljøet. Om du har spørsmål om miljøsertifiseringen eller vil klage på hvordan skogtiltak er planlagt eller gjennomført, les mer om prosedyre her.

Miljøledelsen for NORTØMMER ivaretas av fagfolk i NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har et spesielt ansvar for FSC ® mens skogrådgiver Nina Lilleeng følger opp Norsk PEFC skogsertifiseringssystem. Narve Opsahl i NORTØMMER er sporbarhetsansvarlig for de to sertifikatordningene.

FSC ® (FSC-C103857)For skogeiere hvor det er grunnlag for ytterligere miljøytelser ut over de krav som følger av norsk lovgivning og skognæringens standard for bærekraftig skogbruk, skal NORTØMMER legge til rette for frivillig videre utvikling av miljøinnsatsen gjennom gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council – lisensnr FSC – C103857 og omsetning av deres virke gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering (Chain og Custody).

NORTØMMER skal for alt arbeid som gjøres for FSC  gruppen legge opp til at FSC prinsipper og kriterier blir fulgt.Alle eiendommer som deltar i FSC-gruppen må ha utarbeidet en landskapsplan. Denne må være gjort offentlig tilgjengelig i sin helhet eller som et sammendrag. Dette kan gjøres på eiendommens egen hjemmeside eller på Nortømmer sin side her.

SkogeierWeb